ใบอนุญาตธุรกิจ

ศูนย์ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว

หนังสือรับรองการจดทะเบียน

การขออนุญาตจาก SSP

ใบรับรองการลงทะเบียนโปรแกรม TVET

หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท