Các ngày nhập học tại Cebu Blue Ocean Academy.

Học sinh được khuyến khích đến trường vào các ngày nhập học được đánh dấu.

Ngày nhập học năm 2023.

Ngày nhập học năm 2024.